آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک ستون حباب هوا در آب

آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک ستون حباب هوا در آب

 

 

 

آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک ستون حباب هوا در آب
جریان دوفازی عبارت است از جریان همزمان دو فاز از ماده باهم مانند جریان مایع –گاز ، همچنین جریان دوفازی ساده ترین حالت جریان چند فازی می باشد. در فلوئنت برای شبیه سازی جریان های چند فازی از مدل های Mixture ، Eulerian، VOF وDPM استفاده می شود . در جریان های چند فازی دنبال کردن سطح مشترک بین فاز ها مسئله بسیار مهمی می باشد. بسته به نوع مسئله شبیه سازی از روش های گفته شده جهت شبیه سازی در فلوئنت استفاده می شود. مدل Mixture برای جریان دو یا چند فازی مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش معادله مومنتوم برای مخلوط دوفاز یا چند فاز حل می شود و این روش از سرعت نسبی برای کوپل کردن فاز های پراکنده استفاده می کند ،بنابراین این روش اجازه میدهد تا دوفاز سرعتی متفاوت داشته باشند ،همچنین این روش برای جریان ذرات در سیال با کسر حجمی کم و جریان حباب مناسب می باشد ، همچنین در مدل Mixture باید از حلگر فشار مبنا استفاده کرد و این مدل برای حل کننده دانسیته مبنا در دسترس نمی باشد.
در این پروژه حباب گاز-مایع با استفاده از روش Mixture و به صورت گذرا شبیه سازی شده است.مسئله به صورت دو بعدی بررسی شده و جریان آرام می باشد .هندسه شامل یک داکت به طول 0.5 متر و ارتفاع 1.5 متر می باشد. هوا از طریق مجرایی که روی صفحه پایین داکت می باشد و عرض آن 4 سانتی متر است با سرعت 0.000664 متر بر ثانیه به داخل آب تزریق می گردد ، همچنین در شبیه سازی قطر حباب هوا 3 میلی متر در نظر گرفته شده است.در این پروژه می توان به خوبی نحوه نفوذ هوا و گردابه های تولید شده ناشی از جریان هوا به داخل آب را مشاهده نمود.در این مسئله از تاثیر کشش سطحی چشم پوشی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک دانلود فایل های شبیه سازی فلوئنت به همراه راهنمای شبیه سازی هیدرودینامیک ستون حباب هوا در آب

نظر خود را بنویسید