آنالیز جریان روی کمپرسور های محوری

آنالیز جریان روی کمپرسور های محوری

کمپرسور ها نوعی از توربو ماشین ها در جهت افزایش فشار هوا جهت احتراق در موتور جت، ماشین و یا کاربردهای دیگری که نیاز به هوای فشرده می باشد، به کار می روند. روال معمول طراحی توربوماشین ها معمولا به صورت تجربی بوده که از دهه ها پیش شروع شده است. این روش، کاملا مطمئن می باشد و همیشه جوابگو  و کارامد بوده است. اما بی شک هزینه زمانی ساخت و آزمایش پیش از تولید عمده، بسیار زیاد می باشد. در جهت کاهش این هزینه ها می توان از روش دینامیک سیالات محاسباتی استفاده کرد. از این روش می توان بدون اینکه ساعتها زمان روی ازمایش کرد، کمپرسور را در وضعیت های هندسه های مختلف، عملکرد مختلف بررسی کردو یه نتیجه بهتری رسید که در عمل به یک باره ، کمپرسور مورد نیاز را به تولید انبوه رساند. در این شبیه سازی انجام شده، کمپرسور محوری در حالت عملکردی مختلف بررسی شده و نتایج حاصل از شبیه سازی شامل سرعت و فشار با منحنی مشخصه توربو ماشین مقایشه شده و نتایج به صورت کامل صحت سنجی شده اند.

این کمپرسور نیز یه صورت گذرا بررسی شده و پدیده سرج و استال که به معنای نوسانات فشار و دبی جرمی در حهت محوری و دورانی می باشد.

 

نظر خود را بنویسید