بررسی عملکرد انتقال حرارت طبیعی و جریان شناوری در برج خنک کن خشک برج هلر

بررسی عملکرد انتقال حرارت طبیعی و جریان شناوری در برج خنک کن خشک برج هلر

درا این شبیه سازی برج خنک کن خشک هلر که از پدیده جریان شناوری هوا جهت انتقال حرارت استفاده می کند، انجام شده است. در جریان های شناوری، سیال در اثر افزایش دما، دچار کاهش چگالی شده و سبک می شود. سیال سردتر که سنگین تر بوده جای سیال گرم را گرفته و سیال گرم به سمت خلاف جاذبه زمین حرکت می کند.

از معادله بوزینسکی برای اعمال قانون تغییر چگالی تابع دما استفاده می شود. این قانون زمانی قابل کاربرد می باشد که اختلاف دمای دیوار و سیال بی نهایت کمتر از ۲۰ درجه باشد و زمانی که اختلاف دما بیشتر از ۲۰ درجه بوده باید از قانون گاز ایده آل استفاده شود.

مدلسازی و مش بندی برج هلر در نرم افزار گمبت و شبیه سازی در نرم افزار فلوئنت انجام شده است.

نظر خود را بنویسید