جریان دو فازی و چند فازی جریان آب روی سرریز ها و رسوب گیر ها

جریان دو فازی و چند فازی جریان آب روی سرریز ها و رسوب گیر ها

شبیه سازی های زیاد در زمینه، تحلیل جریان آب به صورت کانال های روباز، سرریز های جانبی همراه با تحلیل کاویتاسیون موضعی، به دلیل کاهش فشار و رسیدن به فشار اشباع انجام شده است. با استفاده از ماژول VOF جریان چند فازی آب و هوا مدلسازی شده و سطح هیدرولیکی بدست می آید. سطح هیدرولیکی در هر هندسه به صورت متفاوتی می باشد. به عنوان مثال در کانال های مستقیم ثابت، کانال های شیب دار تغییر خطی و در خم رودخانه ها تغییر سینوسی دارد.

 

نظر خود را بنویسید