آموزش

مدل EWF یا مدل اویلری فیلم دیوار Eulerian Wall Film model در فلوئنت
0
مدل آکوستیک FW-H و شبیه سازی در نرم افزار انسیس فلوئنت
0
انجماد و ذوب solidification and melting و مدل سازی در فلوئنت
0
مدل فاز گسسته descerete phase model در انسیس فلوئنت
0
مدل composition PDF transport برای شبیه سازی احتراق در فلوئنت
0
مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در انسیس فلوئنت
0
مدل احتراق نیمه پیش آمیخته Partially Premixed Combustion در فلوئنت
0
مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion در فلوئنت
0
مدل انتقال گونه Species Transport و شبیه سازی احتراق در فلوئنت
0
مدل ماکرو یا مدل macro برای شبیه سازی مبدل حرارتی در فلوئنت
0