0
0
مدل EWF یا مدل اویلری فیلم دیوار Eulerian Wall Film model در فلوئنت
0
مدل فاز گسسته descerete phase model در انسیس فلوئنت
0
مدل های تشعشع و تابش خورشیدی در نرم افزار انسیس فلوئنت
0
مدل تنش رینولدز یا (Reynolds stress model (RSM در فلوئنت
0
مدل transition SST یا مدل توربولانسی گذار SST در انسیس فلوئنت
0
0
0
0
logo-samandehi