هوافضا

0
مدل آکوستیک FW-H و شبیه سازی در نرم افزار انسیس فلوئنت
0
مدل composition PDF transport برای شبیه سازی احتراق در فلوئنت
0
مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در انسیس فلوئنت
1
0
مدل شبیه سازی گردابه جدا یا Detached Eddy Simulation در فلوئنت
0
مدل تنش رینولدز یا (Reynolds stress model (RSM در فلوئنت
0
مدل تنش رینولدز یا (Reynolds stress model (RSM در فلوئنت
0
مدل transition SST یا مدل توربولانسی گذار SST در انسیس فلوئنت
0
0
logo-samandehi