احتراق و واکنش شیمیایی

مدل composition PDF transport برای شبیه سازی احتراق در فلوئنت

مدل composition PDF transport یا مدل انتقال ترکیب تابع احتمال چگالی یا مدل انتقال ترکیب PDF مدل composition PDF transport مانند مدل نرخ محدود آرام (Laminar Finite-Rate ) و مدل EDC (مدل اتلاف گردابه) باید هنگامی استفاده شود شما علاقه … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در انسیس فلوئنت

مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در این بخش مدل احتراق پیش آمیخته بررسی شده است. در احتراق با پیش آمیختگی، سوخت و اکسیدکننده در سطح مولکولی قبل از احتراق مخلوط می شوند. نمونه هایی از احتراق پیش آمیخته … ادامه مطلب

1 نظرات

مدل احتراق نیمه پیش آمیخته Partially Premixed Combustion در فلوئنت

استفاده از مدل احتراق نیمه پیش آمیخته  Partially Premixed Combustion انتخاب مدل احتراق نیمه پیش آمیخته ، مدل احتراق نیمه پیش آمیخته آشفته را فعال می کند. این گزینه فقط برای جریان های آشفته و با استفاده از حلگر pressure-based … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion در فلوئنت

مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion با انتخاب مدل احتراق بدون پیش آمیختگی شما می توانید جریان های واکنشی آشفته را مدل سازی کنید. این گزینه فقط برای جریان های آشفته و با استفاده از حلگر pressure-based در دسترس … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل انتقال گونه Species Transport و شبیه سازی احتراق در فلوئنت

مقدمه مدل انتقال گونه Species Transport با فعال کردن مدل مدل انتقال گونه می توانید انتقال چند گونه را بررسی کنید. ( چه به صورت غیر واکنشی یا واکنشی، بسته به انتخاب واکنش). جریان واکنشی با استفاده از مدل انتقال … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل تشعشع DO و شبیه سازی انتقال حرارت در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل تشعشع DO در این بخش مدل تشعشع DO بررسی شده است. توجه داشته باشید که هنگامی که مدل DO، مدل  P-1، مدل DTRM و یا مدل S2S فعال است، پنچره مدل تابش گسترش می یابد تا پارامترهای اضافی را … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل تشعشع S2S یا مدل تشعشع سطح به سطح در فلوئنت

مدل تشعشع S2S یا مدل تشعشع سطح به سطح در فلوئنت

مقدمه مدل تشعشع S2S در این بخش مدل تشعشع S2S بررسی شده است. توجه داشته باشید که هنگامی که مدل DO، مدل  P-1، مدل DTRM و یا مدل S2S فعال است، پنچره مدل تابش گسترش می یابد تا پارامترهای اضافی … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل تشعشع DTRM و شبیه سازی تشعشع در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل تشعشع DTRM در این بخش مدل تشعشع DTRM بررسی شده است. توجه داشته باشید که هنگامی که مدل DO، مدل  P-1، مدل DTRM و یا مدل S2S فعال است، پنچره مدل تابش گسترش می یابد تا پارامترهای اضافی را … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل تشعشع روزلند Rosseland radiation model در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل تشعشع روزلند   Rosseland radiation model در این بخش مدل تشعشع روزلند بررسی شده است. توجه داشته باشید که هنگامی که مدل DO، مدل  P-1، مدل DTRM و یا مدل S2S فعال است، پنچره مدل تابش گسترش می یابد … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل تشعشع p-1 و شبیه سازی تابش در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل تشعشع p-1 در این بخش مدل تشعشع p-1 بررسی شده است. توجه داشته باشید که هنگامی که مدل DO، مدل  P-1، مدل DTRM و یا مدل S2S فعال است، پنچره مدل تابش گسترش می یابد تا پارامترهای اضافی را نشان … ادامه مطلب

0 نظرات