احتراق و واکنش شیمیایی

مدل composition PDF transport برای شبیه سازی احتراق در فلوئنت
0
مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در انسیس فلوئنت
1
مدل احتراق نیمه پیش آمیخته Partially Premixed Combustion در فلوئنت
0
مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion در فلوئنت
0
مدل انتقال گونه Species Transport و شبیه سازی احتراق در فلوئنت
0
0
مدل تشعشع S2S یا مدل تشعشع سطح به سطح در فلوئنت
0
0
0
مدل تشعشع p-1 و شبیه سازی تابش در انسیس فلوئنت
0
logo-samandehi