انتقال حرارت

0
0
0
انجماد و ذوب solidification and melting و مدل سازی در فلوئنت
0
مدل فاز گسسته descerete phase model در انسیس فلوئنت
0
مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در انسیس فلوئنت
1
مدل احتراق نیمه پیش آمیخته Partially Premixed Combustion در فلوئنت
0
مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion در فلوئنت
0
مدل انتقال گونه Species Transport و شبیه سازی احتراق در فلوئنت
0
مدل ماکرو یا مدل macro برای شبیه سازی مبدل حرارتی در فلوئنت
0
logo-samandehi