توربو ماشین ها

0
مدل شبیه سازی گردابه جدا یا Detached Eddy Simulation در فلوئنت
0
مدل تنش رینولدز یا (Reynolds stress model (RSM در فلوئنت
0
مدل تنش رینولدز یا (Reynolds stress model (RSM در فلوئنت
0
مدل transition SST یا مدل توربولانسی گذار SST در انسیس فلوئنت
0
0
0
مدل RNG k-ε برای جریان آشفته توسط نرم افزار انسیس فلوئنت
0
0
0
logo-samandehi