جریان های تک فازی و غیر واکنشی

مدل های تشعشع و تابش خورشیدی در نرم افزار انسیس فلوئنت

مدل های تشعشع و تابش خورشیدی در نرم افزار انسیس فلوئنت

مدل های تشعشع در این بخش مدل های تشعشع بررسی شده است. گرم یا سرد شدن سطوح به علت تابش و / یا منابع گرما و یا چاه گرمایی به علت تابش در فاز مایع را می توان در مدل … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل شبیه سازی گردابه بزرگ یا Larege Eddy Simulation در فلوئنت

مقدمه مدل شبیه سازی گردابه بزرگ در این بخش مدل شبیه سازی گردابه بزرگ بررسی شده است. هنگامی که شبیه سازی شما در انسیس فلوئنت نیازمند مدل توربولانس یا مدل آشفتگی می باشد. شما نیاز به فعال کردن تنظیمات، مدلها … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل شبیه سازی گردابه جدا یا Detached Eddy Simulation در فلوئنت

مدل شبیه سازی گردابه جدا یا Detached Eddy Simulation در فلوئنت

مقدمه مدل شبیه سازی گردابه جدا در این بخش مدل شبیه سازی گردابه جدا بررسی شده است. اغتشاش، توربولانس یا آشفتگی یک پدیده سه بعدی ناپایدار با حرکت تصادفی است که در مایعات در اعداد رینولدز بالا مشاهده می شود. … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل تنش رینولدز یا (Reynolds stress model (RSM در فلوئنت

مدل توربولانسی SAS یا Scale-Adaptive Simulation در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل توربولانسی SAS در این بخش مدل توربولانسی SAS بررسی شده است. هنگامی که شبیه سازی شما در انسیس فلوئنت نیازمند مدل توربولانس یا مدل آشفتگی می باشد. شما نیاز به فعال کردن تنظیمات، مدلها و گزینه های مربوطه … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل تنش رینولدز یا (Reynolds stress model (RSM در فلوئنت

مدل تنش رینولدز یا (Reynolds stress model (RSM در فلوئنت

مقدمه مدل تنش رینولدز RSM در این بخش مدل تنش رینولدز بررسی شده است. اغتشاش، توربولانس یا آشفتگی یک پدیده سه بعدی ناپایدار با حرکت تصادفی است که در مایعات در اعداد رینولدز بالا مشاهده می شود. با توجه به اینکه … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل transition SST یا مدل توربولانسی گذار SST در انسیس فلوئنت

مدل transition SST یا مدل توربولانسی گذار SST در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل transition SST در این بخش مدل transition SST بررسی شده است. اغتشاش، توربولانس یا آشفتگی یک پدیده سه بعدی ناپایدار با حرکت تصادفی است که در مایعات در اعداد رینولدز بالا مشاهده می شود. با توجه به اینکه … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل توربولانسی k-kl-ω Transition در نرم افزار انسیس فلوئنت

مقدمه مدل توربولانسی k-kl-ω Transition در این بخش مدل توربولانسی k-kl-ω Transition بررسی شده است. هنگامی که شبیه سازی شما در انسیس فلوئنت نیازمند مدل توربولانس یا مدل آشفتگی می باشد. شما نیاز به فعال کردن تنظیمات، مدلها و گزینه … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model  

مدل کا-امگا k-omega در این بخش مدل انتقال تنش برشی کا-امگا  Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model  بررسی شده است. مدل کا-امگا k-omega  از دو زیر شاخه تشکیل شده است: Standard k-ω Model Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model هنگامی که شبیه … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل کا-امگا استاندارد یا Standard k-ω Model در جریان آشفته

مدل کا-امگا k-omega در این بخش مدل کا-امگا استاندارد بررسی شده است. مدل کا-امگا k-omega  از دو زیر شاخه تشکیل شده است: Standard k-ω Model Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model هنگامی که شبیه سازی شما در انسیس فلوئنت نیازمند مدل … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل Realizable k-ε برای جریان آشفته در نرم افزار انسیس فلوئنت

مدل کا-اپسیلن k-epsilon در این بخش مدل Realizable k-ε بررسی می شود. مدل کا-اپسیلن k-epsilon از سه زیر شاخه نشکیل شده است: Standard k-ε Model RNG k-ε Model Realizable k-ε Model هر سه مدل فرم اهای شبیه به هم برای … ادامه مطلب

0 نظرات