جریان های چند فازی گسسته

0
0
مدل فاز گسسته descerete phase model در انسیس فلوئنت
0
0
مدل بخار مرطوب یا wet steam model در انسیس فلوئنت
0
مدل اویلری (Eulerian model) در جریان چند فازی در انسیس فلوئنت
0
مدل مخلوط ( mixture model) در جریانات چند فازی در فلوئنت
0
0
logo-samandehi