آشفته

مدل کا-امگا استاندارد یا Standard k-ω Model در جریان آشفته

مدل کا-امگا k-omega در این بخش مدل کا-امگا استاندارد بررسی شده است. مدل کا-امگا k-omega  از دو زیر شاخه تشکیل شده است: Standard k-ω Model Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model هنگامی که شبیه سازی شما در انسیس فلوئنت نیازمند مدل … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل Realizable k-ε برای جریان آشفته در نرم افزار انسیس فلوئنت

مدل کا-اپسیلن k-epsilon در این بخش مدل Realizable k-ε بررسی می شود. مدل کا-اپسیلن k-epsilon از سه زیر شاخه نشکیل شده است: Standard k-ε Model RNG k-ε Model Realizable k-ε Model هر سه مدل فرم اهای شبیه به هم برای … ادامه مطلب

0 نظرات
مدل کا-اپسیلن استاندارد یا Standard k-ε Model در انسیس فلوئنت

مدل کا-اپسیلن استاندارد یا Standard k-ε Model در انسیس فلوئنت

مدل کا-اپسیلن k-epsilon در این بخش مدل کا-اپسیلن استاندارد برسی می شود. مدل کا-اپسیلن k-epsilon از سه زیر شاخه نشکیل شده است:   Standard k-ε Model RNG k-ε Model Realizable k-ε Model هر سه مدل فرم اهای شبیه به هم … ادامه مطلب

0 نظرات

مدل توربولانس و بررسی اغتشاش در نرم افزار انسیس فلوئنت

مراحل استفاده از مدل توربولانس در انسیس فلوئنت در این بخش مدل توربولانس بررسی شده است. جریانی که در آن ویسکوزیته سیال مهم است می تواند از دو نوع، یعنی، آرام و یا آشفته باشد. اگر مایع در لایه های … ادامه مطلب

0 نظرات