احتراق با پیش آمیختگی

مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در انسیس فلوئنت

مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در انسیس فلوئنت

مقدمه مدل احتراق پیش آمیخته premixed combustion در این بخش مدل احتراق پیش آمیخته بررسی شده است. در احتراق با پیش آمیختگی، سوخت و اکسیدکننده در سطح مولکولی قبل از احتراق مخلوط می شوند. نمونه هایی از احتراق پیش آمیخته … ادامه مطلب

1 نظرات

مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion در فلوئنت

مدل احتراق بدون پیش آمیختگی Non-Premixed Combustion با انتخاب مدل احتراق بدون پیش آمیختگی شما می توانید جریان های واکنشی آشفته را مدل سازی کنید. این گزینه فقط برای جریان های آشفته و با استفاده از حلگر pressure-based در دسترس … ادامه مطلب

0 نظرات