شبیه سازی عملکرد سیستم های ACSC در نیروگاه همراه با صحت سنجی مقاله


این پروژه به شبیه ­سازی سیستم کندانسور بخار هوا خنک ­کن (ACSC) در یک نیروگاه برق براساس داده های یک مقاله­ مرجع پرداخته و نتایج حاصل از کار عددی کنونی را با نتایج موجود در مقاله­ مرجع مقایسه و اعتبارسنجی کرده است. این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ansys fluent انجام گرفته است. برای این شبیه سازی از محیط متخلخل و همچنین شرط مرزی فن استفاده شده است.