شبیه سازی مواد تغییر فاز دهنده درون مبدل پوسته و لوله


پروژه حاضر به شبیه سازی عملکرد مواد تغییر فاز دهنده (PCM) درون یک مبدل پوسته و لوله با استفاده از نرم افزار ansys fluent پرداخته است. برای انجام این شبیه سازی، از مدل solidification and melting استفاده شده است و ماده تغییرفازدهنده مدل از جنس پارافین می باشد.