شبیه سازی فرایند روانکاری بین سیلندر و رینگ موتور


پروژه حاضر به شبیه سازی فرایند روانکاری در فضای بین سیلندر و رینگ در یک موتور توسط نرم افزار ansys fluent پرداخته است. درواقع، حرکت رینگ بر روی سطح داخلی سیلندر یک موتور موجب ایجاد اصطکاک بین سطوح می شود که برای کاهش اصطکاک بین سطوح می توان از فرایند روانکاری استفاده کرد. برای انجام این شبیه سازی، باید از دیوار دارای شرط مرزی دیواره متحرک استفاده کرد.