شبیه سازی جریان آب گردشی حول توربین آبی محور افقی همراه با صحت سنجی مقاله


پروژه­ حاضر به شبیه ­سازی جریان آب چرخشی حول پره­ های توربین آبی نوع افقی با استفاده از نرم ­افزار ansys fluent پرداخته است و نتیجه­ حاصل از آن با نتایج موجود در یک مقاله­ مرجع معتبر مقایسه و اعتبارسنجی شده است. برای این شبیه سازی از روش frame motion استفاده شده است.