شبیه سازی خنک کاری لوله دارای پره به همراه صحت سنجی مقاله


پروژه حاضر به شبیه سازی فرایند خنک کاری یک لوله دارای پره توسط جریان هوا پرداخته است. این شبیه سازی براساس داده های موجود در یک مقاله مرجع معتبر انجام گرفته و نتایج حاصل از آن با نتایج موجود در مقاله مقایسه و صحت سنجی شده است.