شبیه سازی آلودگی هوا ناشی از انتشار گاز کربن دی اکسید در یک ناحیه شهری


پروژه­ حاضر به شبیه ­سازی آلودگی هوا ناشی از انتشار گاز کربن­ دی­ اکسید خروجی از خودروهای موجود در خیابان شهری با استفاده از ansys fluent می­ پردازد. برای مدل کردن گاز کربن دی اکسید، از مدل species transport استفاده شده است.