آموزش شبیه سازی جریان مواد هیدرات درون یک زانوئی با استفاده از مدل چندفازی mixture


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی جریان مواد هیدرات درون یک زانوئی با استفاده از مدل چندفازی mixture در نرم افزار ansys fluent همراه با فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید.