آموزش شبیه سازی حرکت زیردریایی دارای شش درجه آزادی به صورت شناور روی آب با روش مش دینامیکی


با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی حرکت زیردریایی دارای شش درجه آزادی به صورت شناور روی آب با روش مش دینامیکی در نرم افزار ansys meshing به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.