با خرید این محصول، ویدئوی آموزش شبیه سازی دمنده هوای سانتریفیوژ با نرم اقزار ansys fluent به همراه فایل شبکه بندی آن (msh.) را دریافت خواهید کرد.