امروزه گرفتن بالاترین میزان بازدهی و سطح تماس در انتقال حرارت در صنایعی مانند ساخت مبدل های حرارتی اهمیت بسیاری پیدا کرده است. راه های مختلفی برای افزایش این انتقال حرارت وجود دارد که یکی از این راه ها استفاده از نانوسیال ها مانند نانوسیال Water_Al2O3 می باشد. نانوسیال ها با تغییر خواص ترموفیزیکی سیال پایه خود چنین قابلیت هایی را به سیال پایه خود می افزایند.

در این شبیه سازی انتقال حرارت میان نانو سیال نانوسیال Water_Al2O3 و هندسه ای که شامل لوله ای با مسیر مارپیچ است مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی توسط نرم افزار ANSYS Fluent  صورت گرفته است.