توربوماشین ها که به ماشین های سیالی نیز معروف می باشند، در صنعت به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند. از این رو بررسی رفتار آنها در محیط سیال پیرامونشان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. توربو ماشین ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دسته اول که با گرفتن انرژی کار انجام می دهند و انرژی را به سیال انتقال می دهند و دسته دوم که با انجام کار و گرفتن انرژی از سیال آن را به شکل های گوناگون به سیستم انتقال می دهند. نمونه بارز دسته اول فن ها و کمپرسورها می باشند و از توربین های بادی و آبی می توان به عنوان معرف دسته دوم نام برد.
موتورهای الکتریکی نیز نوعی از توربوماشین ها می باشند که در دسته اول قرار میگیرند. بررسی حرکت پره اینگونه موتورها در جریان سیال پیرامون خود می تواند کمک زیادی به تحلیل رفتار آنها داشته و در نهایت می تواند موجب بهبود در طراحی و انتخاب جنس مورد استفاده در اینگونه پره ها بی انجامد.
در این تحلیل سعی شده است تا جریان سیال هوا پیرامون یک پروانه موتور الکتریکی کوچک توسط نرم افزار ANSYS Fluent شبیه سازی و تحلیل گردد.