شبیه سازی تزریق قطره جوهر در داخل پرینتر به کمک مدل دوفازی VOF